روغن دنده مخصوص گیربکس

روغن دنده

روغن دنده یا واسکازین جهت روان کردن دنده های داخل گیربکس و دیفرانسیل مورد استفاده قرار میگیرد.
روغن دنده بیدومکس از بهترین مواد اولیه تشکیل شده است.

این روغن دنده باید ویژگی های خاصی داشته باشد تا بتواند در شرایط مختلف هوایی عملیات روانسازی دنده ها را انجام دهد.

روغن دنده با توجه به ساختاری که دارد می تواند وزن زیادی را نیز تحمل کند و در برابر فشار سنگین دنده ها، پیوستگی خود را از دست ندهد.

روغن دنده یا واسکازین جهت روان کردن دنده های داخل گیربکس و دیفرانسیل مورد استفاده قرار میگیرد.
روغن دنده بیدومکس از بهترین مواد اولیه تشکیل شده است.

بیدومکس API-GL4

روغن دنده پراید

روغن دنده با سطح کیفیت GL4وGL5در دنده های هیپوئید و دنده های مخروطی مارپیچ که از نظر سرعت و بار،شرایط سختی دارند استفاده می شود.

روغن دنده پراید

روغن دنده با سطح کیفیت GL5 و GL4 در دنده های هیپوئید و دنده ای مخروطی مارپیچ که از نظر سرعت و بار ،شرایط سختی دارند استفاده می شود.